Общество

Байгаали хамгаалгын биологиин түб

19 июня 180Бэедэ туһатай ургамал, огородой эдеэ, янзын жэмэсүүдые  тарижа, эдеэн болоторынь ажаллаха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ ха юм. Байгаали хамгаалгын биологиин түбэй дэргэдэ хотын болон уласай аймагуудай һургуулинуудта агроангинууд байгуулагдажа, ажалаа ябуулжа байдаг. Дунда һургуулинуудай ойн зургаан болон агроангинуудта ябадаг үхибүүд уласай болон гүрэнэй хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ эдэбхитэй хабаададаг. Тиихэдэ һүүлэй оной дүнгүүдээр хотын болон аймагуудай нютагай һургуулинуудай шабинар уласайнгаа нэрэ хамгаалжа, Бүхэоросой мүрысөөнүүдтэ эрхим дүнгүүдые харуулдаг  байна. Агроангиин һурагшад огородой эдеэнэй сорт бүхэниие шэнжэлжэ үзэдэг. Жэшээнь, хартаабха, морхооб гү, али ямар нэгэн  ургамалай түрэлые шэнжэлжэ үзөөд, байһан нютаг газар дээрэ дадамаар гү, хэр зэргэ ургаса үгэхөөр бэ гэжэ туршалгануудые хэжэ, һургуулиин талмай шэмэглэхэ модо, сэсэгүүд, хартаабха, хапууса гэхэ мэтэ огородой эдеэ болон эм домто ургамалнуудые тарижа һурадаг юм. Байгаали, ургамал шэнжэлхэһээ гадна, зарим агроангинуудта хониной нооһоор һэеы даража, элдэб зүйлнүүдые бүтээжэ һурана. Мүнөөдэр Буряад Уласай Байгаали хамгаалгын биологиин түб 70 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэнэ. Түбэй мэргэжэлтэд, шабинар буряадай нангин газар дээрэ эд эдеэ элбэгээр тарижа, шэнжэлгынгээ ажалнуудые гүрэн дотороо хамгаалжа, эрхимэй тоодо орожол байг гэжэ үреэе!