Общество

Тоонто нюуха

19 июня 159

Һаяхан Яруунын аймагта «Отошо» бурханай уншалга заншалта ёһоор ʏнгэрбэ. Уласай һʏзэгтэн олоор ерэжэ, амгалан, энхэ элʏʏр байдалай тʏлɵɵ мʏргэбэ. Байгша ондо үнгэрһэн уншалгада дʏйсэн ʏдэр дайралдаһан байжа, һʏзэгтэн ламанараараа хамта Маарагта горхондо ʏргэл хэһэн байна. Энэ хадаа саhа бороо элбэгтэй, үрэжэлтэй, таряан ургамалаар баян байг гэһэн удхатай гэжэ тоологдодог. «Отошо» бурханай субарга үшөө 2012 ондо Эгэтын Адагай Чимит-Цырен Дымчиковтанай бʏлэ бʏтээһэн юм. Тэдэнэй Эрдэни хʏбʏʏн хэдэн жэлэй туршада «Тоонто нюуха» гэһэн урданай ёһо һэргээжэ, мʏнɵɵ жэлдэ 3-дахияа бэелʏʏлбэ. Энэнь юуб гэхэдэ, Эрдэни һаяхан басагатай болоһон байна, тиин тэрэ бэшэ үхибүүдтэеэ адляар нарай басаганайнгаа хойтохиие нютагтаа булаба. Тусхай туулмаг соо хэһэн үхибүүнэй хойтохиие шоройгоор булажа, ёһоорнь хэрэгээ бʏтээбэлнь, хэлэһэн ʏреэлнʏʏдынь бэелʏʏлэгдэдэг гэлсэгшэ.Иигэжэ түрэһэн нютагтаяа хүйһөөрөө холбоотой байхадаа, эхэ нютагаа хододоо хүндэлжэ ябаха, түрэл тоонтоһоо холодохо дурагүй, холодобошье, нютагаа бусажа, элинсэг хулинсагайнгаа заншал сахижа ябаха гэһэн удхатай болоно.