Общество

«Буряад орондо бүтээгдэһэн»

18 июня 134

«Буряад орондо бүтээгдэһэн» гэһэн түсэбэй хэмжээндэ Буряад ТВ субаг олзын хэрэг эрхилэгшэ Шагдарова Индира Валерьевнагай мяханай, загаһанай ба колбасна цехүүдтэ айлшаар ерээ. 2010 онһоо мяханай, загаһанай цехүүд  ажалаа эхилжэ, жэл бүхэндэ үйлэдбэриеэ ехэ болгоно, элдэб шэнэ эдеэнэй зүйлнүүдые бүтээнэ. Тиихэдэ колбаса бүтээдэг цехынь үшѳѳ залуу, тэрэ һаял 2021 ондо байгуулагдаһан. Эдэ булта һарын мянга гаран тонно эдеэнэй зүйлнүүдые гаргана гээшэ.  Бүхыдѳѳ энэ гурбан цех соо 150-яад хүн ажаллана. Тэдэнэр булта ажалдаа бэрхэ, дүй дүршэлтэй, ехэнхиниинь  арба гаран жэлдэ эндэ хүдэлһөөр. Эндэ бүтээгдэһэн эдеэнэй зүйлнүүд бүхыдөө һайнаар наймаалагдадаг, худалдан абагшадынь ехэ амтатайрхан эдидэг, ехэ баяртай байдаг гэжэ тэндэхид тэмдэглэнэ.