Общество

«ВАДЖРА-ПАНК»

19 июня 198


Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ Буряадай мэдээжэ уран зурааша Зорикто Доржиевай ʏзэсхэлэн дэлгэгдэбэ. Гайхамшагта, ɵɵрын маягтайгаар бʏтээгдэһэн ажалнуудынь харагша бʏхэнэй анхарал татадагынь мэдээжэ. «ВАДЖРА-ПАНК» гэһэн шэнэ ʏзэсхэлэнгэй тʏсэлдэ 2020 онһоо 2024 болотор бʏтээгтэһэн бэлигтэй уран зураашын ажалнууд оронхой. Бүхы Орос гүрэнэй дэбисхэр дээрэ абажа харахада, Зоригто Доржиев мүнөө үедэ эгээл урагшатай уран зураашадай нэгэн болоно. Тэрэнэй хүдэлмэринүүд бүхы дэлхэйгээр, олохон орон нютагууд болон хотонуудаар хадагалагдажа байдаг, зарим тэдыень нэрлэбэл, Оросой  хотонууд, Германи, Австрали, Франци, Бельги, Великобритани, Канада, Греци, Латви, Хитад, Тайвань, Казахстан, Монгол орон гэхэ мэтэ. Хаа-хаанагүй мэдээжэ болонхой уран зурааша Зоригто Доржиевай эндэ дэлгэгдэһэн омог дорюун зурагуудтай сентябриин 15 болотор танилсаха аргатайт.