Найдал

Октябриин 26-да Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой һанда «Буряад ТВ» субаг түрэлхи хэлэн дээрэ видеоролигуудай «Найдал» гэһэн түрүүшын телевизионно мүрысөөнэй дүнгүүдые согсолоо. Эндэ 150 хабаадагшадһаа 20 видеоролигууд дурадхагдаһан байна. Илажа гарагшадта дурасхаалта бэлэгүүд  барюулагдаа.

26 Октября в Национальной библиотеке РБ «Буряад ТВ» подвел итоги первого телевизионного конкурса видеороликов на родном языке «Найдал». От 150 участников было представлено 20 видеороликов, которые прошли в финал конкурса, а победителям были вручены памятные призы.

Найдал
2 ноября 2023 309