Минии эхэ орон. «ДоброДом» түб

Буряад Уласай дэбисхэртэ һайн дуратанай «ДоброДом» түб хэдэн жэлэй туршада олон шухала асуудалнуудые шиидхээ, ехэ удхатай хэрэгүүдые бүтээгээ, ажаһуугшадай һуудал байдал нилээд һайжаруулаа.

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» создан с целью популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности среди жителей города Улан-Удэ и Республики Бурятия.

Минии Эхэ орон
1 декабря 2023 147