Дамжуулганууд

Хэзээдэшье мартахагүйбди...

Никогда не забудем... Внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны рассказывают о судьбах Героев своей семьи.

Хэзээдэшье мартахагүйбди... Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшадай хуби заяан тухай тэдэнэй аша гушанар хөөрэнэ.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Хэзээдэшье мартахагүйбди... Битхеев Баин

Никогда не забудем... Внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны рассказывают о судьбах Героев своей семьи.

Хэзээдэшье мартахагүйбди... Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда хабаадагшадай хуби заяан тухай тэдэнэй аша гушанар хөөрэнэ.

Хэзээдэшье мартахагүйбди...
2 мая 2023 543