Дамжуулганууд

Харюусая

«Буряад ТВ» харагшадай элдэбын асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Харюусая. Бүхэ барилдаан

«Харюусая» гэhэн дамжуулгада мэдээжэ, суута барилдаашадай, бэе тамирай тодорхой нюусануудтай танилсуулхабди.

"Харюусая" об истории вольной борьбы, выдающихся спортсменах и интересных деталях спорта.

"Буряад ТВ"-гэй асуудалнуудта республикын Олимпиин резервын бэе тамирай hургуулиин тамиршад харюусана.

Буряад ТВ отвечает на вопросы спортсменов Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

Харюусая
1 мая 2021 1459