Бэлигэй толи

Хубисхалай урда тээхи түрэл буряад уран зохёолой гайхамшагта «Бэлигэй толи» гэhэн Э-Х. Галшиевай шүлэглэмэл бүтээлhээ.

"Зерцало мудрости". Изречения из выдающегося памятника дореволюционной бурятской литературы Э-Х. Галшиева.

Бэлигэй толи
19 октября 2022 142