Эрдэмээ харуулыш

Энэ, тэрэ...

21 июня 175

Популярные выпуски


Манай айлшад дурадхагдаһан юумэнүүдые хаана хэрэглэдэг бэ, карта дээрэхи зааһан аймагуудые нэрлэхэ гү, "зунай" үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт