Анхандаа бидэ үгэ бүхэнэй удхые толи соо бэдэрдэг һэмди, харин мүнөө Интернет холбоонһоол бэлэ мүртэйгөөр олдодог болонхой юм. Мүнөөнэй үхибүүд  энээнһээ боложо уншахашье дурагүй болошонхой. Энээнһээ урид Орос Уласаймнай зон эгээ ехээр  уншадаг зон гэжэ тоологдодог байһан. Хотымнай зон ном уншадаг гү, уншадаг һаа, хэр ехээр ном уншадаг бэ гэжэ  һурая даа.

Раньше мы слова проверяли в словарях, а теперь можно просто «погуглить». Возможно, из-за этого дети не так охотно читают. А когда-то мы считались самой читающей нацией в мире. Мы решили узнать у горожан, как часто они читают книги и читают ли вообще