Хурамхаанай аймагай Бархан нютагта 7 ТОС-ууд бии юм. Энэл ТОС-уудай хүсөөр аймаг соогоо эгээ томо Илалтын хүшөө бодхоогдоһон, хүүгэдэй талмай нээгдэһэн, харгынууд заһабарилагдаһан. Шэнэ дамжуулгадамнай "Барагхан", "Тэрэнги" гэжэ ТОС-ууд.

В с. Барагхан Курумканского района работают 7 ТОС-ов. Они своими силами установили самый большой мемориальный комплекс в районе, открыли детскую площадку, отремонтировали дороги. В новом выпуске ТОС-ы "Барагхан" и "Тэрэнги".