Дашын Түдэбэй Мажигма.
Дамдинсэрэнэй Сэнгэл.

Тэрлиг, малгай, гутал - бултыень захижа оюулбал,хэды мүнгэнэй болохоб?

“Бүдүүн хүндэ даха оёходо, найман ямаанай арһан ородог…”
Дэгэл гэжэ үгые бүгэдэ зон мэдэдэг, харин тэрлиг, халаад, суба, даха гэхэ мэтэ үгэнүүдые мэдэхэ гүт?


Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал