Дамжуулга соо: Дарима Башкуева түрэл нютаг Баян-Гол, тэндэ үнгэргэhэн бага наhан тухайгаа, яагаад уран зохёол бэшэжэ эхилhэн, юун тухай бэшэдэгээ хөөрэбэ. В передаче Дарима Башкуева рассказала о малой родине - Баян-Голе, о детстве, об истоках своего творчества, об изданных книгах.