1 Хотомнай автобусуудые абаха болобо
2 Байгал далайн «амиды мүнгэн» —
3 Байгалнай түрүүшын гурбанай тоодо
4 “Мүнгэн толгойтой һайн дуратанай” зүргэ
5 «Булжамуур» ансамблиин тоосоото тоглолто