Улаан-Үдэ хотодо болоhон монгол бэшэгэй үзэсхэлэн, Монгол Уласта 2025 ондо босоо бэшэгтээ орохо бэлэдхэл тухай, монголшууд булта монгол бэшэгээ яагаад hэргээхэ гээшэб гэжэ хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор Мөнхцэцэг хөөрэбэ.
Доктор филологии Монцэцэг рассказала о том, как прошла выставка монгольской каллиграфии в Улан-Удэ, как идёт подготовка в Монголии к переходу в 2025 году на вертикальное письмо, а также о том, что должны делать монголы мира для возрождения своей традиционной монгольской письменности.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова