Түнхэнэй аймагай шогтой хуудаһа ябуулдаг залуу
@gezh_guu

Үдэр бүриин ажабайдал энеэдэтэй болгожо бэшэхэдээ, гансаараа хэдэг гү?