Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

25 мая 2022 511

"Үльгэр” гэжэ хүүхэлдэйн театрай @teatrulger зүжэгшэд дурадхагдаһан оньһон түхеэрэлгэнүүд хаана хэрэглэгдэдэг бэ гэжэ хэлэжэ үгэхэ гү, Совет үеын фильмүүдэй зураг дээрэ юунэй нюулгаатай байһые тааха гү, оньһон үгэнүүдые саашань үргэлжэлүүлжэ шадаха гээшэ гү? Эдэ бүгэдые манай дамжуулгада харагты