Аргын үбшэ саралгын түбэй ажалшад (@zdorovye_03) «Крокодил» наадан соо ондоо мэргэжэлнүүдые харуулжа шадаха гү, энеэбхилһэн дүрэнүүдые хараад, Буряадай мэдээжэ фильмүүдые тааха гү, үгтэһэн үзэгүүдһээ үгэнүүдые зохёожо шадаха гү? Манай дамжуулгада харагты