Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

9 мая 2022 794

Аргын үбшэ саралгын түбэй ажалшад (@zdorovye_03) «Крокодил» наадан соо ондоо мэргэжэлнүүдые харуулжа шадаха гү, энеэбхилһэн дүрэнүүдые хараад, Буряадай мэдээжэ фильмүүдые тааха гү, үгтэһэн үзэгүүдһээ үгэнүүдые зохёожо шадаха гү? Манай дамжуулгада харагты