1  Дулаа  үгэлгын  хаһа  түгэсэбэ
2  Гүрэмэл сэсэг титим ёһолон табилгын митинг
3  Хүүгэдтэ дайн тухай уншанабди
4  «Илалтын үглөө хэтын хэтэ баярай үглөө болохо!..»
5  Ветерануудай ехэ наадан