Буддын шажанай ехэ һургуулида шажанай уран зурагай болон гуримта барималнуудай кафедрые даагша Чимит лама һуралсалай ябаса тухай. Заведующий будийской живописи и ритуальных скульптур Будийского университета им. Д.Заяева Чимит лама об учебном процессе.