Манай республика соо «Королева Анна», «Розара», «Памяти Рогачева» гэһэн үрэһэдэй хартаабха ехэ һайнаар ургадаг гэжэ сэлэнгын таряашад хубаалсана. Харгана ба Бүхэн гол нютагуудта жэл бүри хартаабхын найр наадан үнгэргэгдэдэг. Энэ удаа сэлэнгын газар дээрэ 15 буряадай аймагуудһаа таряашад сугларжа, хартаабха ургуулха ажалын һайжаруулга тухай хөөрэлдэбэ.

«Королева Анна», «Розара», «Памяти Рогачева» - по словам селенгинских фермеров эти сорта картофеля самые урожайные для Бурятии. В районе ежегодно проводится Фестиваль картофеля. А в этот раз в Харгану съехались овощеводы с 15-ти районов республики. О том, как вырастить хорошую картошку, смотрите в сюжете.