Тус дамжуулга эдэбхитэй абьяас бэлигтэй, буряад литературада шэнэ маяг оруулhан поэт-шэнэлэгшэдэй нэгэн байhан, 1937 ондо репрессидэ абтаhан Дамба Дашинимаевай зохёохы ажалда зорюулагдана. Передача посвящена жизни и творчеству талантливого бурятского поэта-новатора Дамбы Дашинимаева, репрессированного в 1937 году.