1 Хотын харгы заһабарилга
2 Хотын түб тусхай үдэрнүүдтэ саг зуураар хаагдаха
3 Аймагууд руу агаарай замаар
4 Пушкинска карта 5 Нютагаймнай һур харбагшад 4 медаль асарба