Хабар, хабар, дуранай  үе,  
Хэды хүндэб  шинии намай эрьеһэндэ.  
Гунигтай байдал  юундэ тогтонооб  
Сэдьхэл соомни, шуһан соомни...  
  
Александр  Пушкин  хабарта  дурагүй  байһан. Хотымнай зон хабарай хаһада  хэр дуратай бэ? Энээн  тухай   "Асуулта" дамжуулгадамнай  харагты.

Весна, весна, пора любви,    
Как тяжко мне твое явленье,    
Какое томное волненье    
В моей душе, в моей крови…

Александр Пушкин не любил весну. А как жители города относятся к этому времени года. Узнаем в новом выпуске рубрики "Асуулта".

"Буряад ТВ" 2022 он.