2. Дулаасуулгын түлөө түлбэри тухай
3. Медиаһургуули тухай
4. Хүүгэдэй «Номина» сэсэрлигтэ
5. Субботник тухай
6. Ариг сэбэрэй түлөө
7. Азиин түрүү һуури эзэлхын мүрысөөн Улаан-Баатарта