Арья-Баала бурханай ехэ томо дүрэ Захаамин аймагай Санага нютагта бодхоогдоно. Яажа энэ буянда арад зон мүнгэ-алтаа суглуулнаб гэжэ Лариса Ардаева, "Нэгэдэл" фондын гэшүүн "Нюур нюурараа" дамжулгада хөөрэбэ.

Об открытии одного из крупнейших в мире изображений буддийского бодхисатвы Авалокитешвары в селе Санага Закаменского района Бурятии рассказывает Лариса Ардаева, член Благотворительного фонда "Нэгэдэл".

Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official