2. “Жаран нүхэтые” һэльбэн шэнэлэлгэ
3. Байгал дээрэ загаһа барилга
4. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ үзэлгэ
5. Алиса Жамбалова 10 түрүүшүүлэй зэргэдэ
6. «Байгал-Шадар гэрэл зурагта» гэһэн фото-зурагай  
мүрысөөн