Апрелиин 1, Тэншүү үдэр али Энеэдэнэй һайндэр хайшан гээд энэ үдэртэ хотынхид ханданаб. Энээн тухай Майдар Пригнаев хүн зонһоо һураба.

1 апреля, День Дурака или День смеха - как относятся к этой дате горожане. Допытывался до них Майдар Пригнаев

Хүтэлэгшэ – Майдар Пригнаев @prignayev_maidar

Зураглааша – Валерий Дамбаев @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша – Жаргал Базаргармаев @zhagi_di

Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva