Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova

Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev

Гэрэл зураг хабсаргагша – Булат Абидуев @bulat_abiduev

Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva

"Буряад ТВ", 2022 он.