Асуулта

Как мы поздравили милых девушек города с 8 марта.

14 марта 248

Манай сурбалжалагша Майдар Пригнаев зула сэсэгүүдээр "зэбсэгжээд", энхэргэн эхэнэрнүүдэй анхарал эзэлхэ зорилготой гараба. Зай, юун болооб, хараял даа.

Наш корреспондент Майдар Пригнаев вооружился тюльпанами и пошел захватывать внимание милых дам. Как это было?  

Сурбалжалагша – @prignayev_maidar
Дэлгэсэй зураг буулгагша – @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ – @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.