Баримтата Кино

Каково ей было – стать первой бурятской женщиной-поэтессой?Цырен-Дулма Дондокова. 110 жэл

3 декабря 2021 688

Популярные выпуски

Цырен-Дулма Дондоковае уран шүлэгтэ юун далижуулдаг байгааб? Уран шүлэгһөө гадна үшөө юун тэрэнэй тон ехэ шунал байгааб?
Энээн тухай Баярма Раднаевагай фильм соо харагты. Дүүрэн хэмжээндэ ютуб-субагта ба Буряад ТВ субагай буудалда хаража болохо.  

Что двигало творчество Цырен-Дулмы Дондоковой? Что было ее главной страстью кроме поэзии? Об этом в фильме Баярмы Раднаевой. Полную версию смотрите на ютуб-канале и сайте Буряад ТВ.
@minkultrb03
Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова

Дамжуулгын зохёогшо @bayarma_radnaeva
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагшад @zhagi_di @genghisgyrgenov