2.  Харгы һайжаруулга. Хотын захиргаанай дурадхалнууд @ulanude.official
3.  Улаан-Үдэ хотодо шэнэ автобусуудай түлөө 300 сая түхэриг үгтэхэ @ulanude.official
4.  Шэнэ жэлэй хасуури түймэрһөө һэргылжэ модо шэнгэлһэн газарһаа асарагдаха @ulanude.official @alhrb03
5.  Үбэр-Байгалай хизаарай хүдөө ажахы оньһожоруулагдаха @mcx_zabaikalye