Жэгүүртэ хүлэг

«Илангаяа намда Дондог абаймнай эсэгэ шэнги hанагдадаг…»

30 ноября 2021 245

Жэгүүртэ хүлэг. Айлшан - Светлана Банзаракцаева, Д. Улзытуевай нэрэмжэтэ Музей-буусын захирал, поэдэй зээ басаган. Гостья  - Светлана Банзаракцаева, директор Музея-усадьбы имени Д, Улзытуева, племянница поэта.
Дамжуулга соо бэлигтэй поэт Д. Улзытуевай зээ басаган Светлана Банзаракцаева Улзытуевтанай уг гарбал, Дондог абга тухайгаа, Шэбэртэ нютагтань абгынгаа нэрэмжэтэ тэрэнэй зохёон байгуулhан Музей-бууса тухай хөөрэбэ.
В передаче племянница талантливого поэта Д. Улзытуева Светлана Банзаракцаева рассказала о родословной семьи Улзытуевых, поделилась воспоминаниями о своем дяде Дондоке, о созданном ею Музее-усадьбе им. Д. Улзытуева на его родине в Шибертуе.
Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri

Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official #buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал