2. Агын тойрогто “Алтарганын” бага хурал
3. Мал hайжаруулха ажал