Жэгүүртэ хүлэг. Дондог Улзытуев. Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд. Хоёрдохи дэбтэр. 4-дэхи дамжуулга.

Из дневников Дондока Улзытуева. Вторая тетрадь. 4 выпуск.

Д. Улзытуевай үдэр бүриин тэмдэглэлнүүдтэ зорюулагдаhан  дүрбэдэхи дамжуулга соо поэдэй 1958 оной март hарада бэшэhэн буряад монголшуудай Шэнэ жэл - Сагаалганай түүхэ, талын зоной соёл тухай, поэзидэ кино яагаад хэрэглэхээр бэ гэхэ мэтэ hонирхолтой hанаа бодолнуудынь дурадхагдана.

В четвёртой передаче, посвященной дневникам Д. Улзытуева, представлены записи поэта марта 1958 года об истории празднования Нового года - Сагаалган у бурят-монголов, его размышления о степной культуре, о роли кино и мн.др.

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri

Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official #buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал