2. “Хотын нюур” һайжаруулагдаха
3. 2021 оной загаһа барилгын хаһа
4. Гэрэйнгээ амитадые бүридхэлдэ оруулагты
5. Олимпиин 2022 оной үбэлэй наадануудта