Баримтата Кино

При виде кого Батожабай не поднимал шляпу?

23 ноября 2021 652

Популярные выпуски

Батожабай хэниие харахадаа малгайгаа абадаггүй байгааб? "Дашарабдан Батожабай. 100 жэл"

Мүнгэндэ, зохёолой түлөө түлбэридэ ямараа хандадаг байгааб? Ямар эсэгэ, наһанай нүхэр байгааб? Мэдээжэ уран зохёолшо, драматург, Эсэгын дайнай ветеран Дашарабдан Одбоевич Батожабайн ажабайдал, зохёохы ажал болон хубиин хэрэгүүд тухай Баярма Раднаевагай фильм соо.

Как относился к деньгам и гонорарам? Каким был отцом и мужем? О жизни, творчестве и личном известного писателя, драматурга, ветерана войны Даширабдана Одбоевича Батожабая в фильме Баярмы Раднаевой.

Полную версию смотрите на ютуб-канале и сайте Буряад ТВ.

@minkultrb03
Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова

Дамжуулгын зохёогшо @bayarma_radnaeva
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагшад @zhagi_di @genghisgyrgenov