Шэнэ ном тухайгаа 70 гаран номуудай автор, зүжэг зохёогшо, киногой ябасын хубаари зохёогшо, Москвагай үсөөн тоото арадуудай театр байгуулагша Алексей Тенчой.

О новой книге - 10-томнике, автор более 70 книг, драматург киносценарит, продюсер, создатель Московского театра малочисленных народов - Алексей Тенчой.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал