1.  7 хоногой туршада болохо хизаарлалта тухай.
2.  Хүн зоной тоо бүридхэлэй эхин дүнгүүд.
3.  Эрхүү можын Нүхэдэй аймагта шэнэ фермэ баригдаба.