1.  Буряад Уласай мэдээжэ ниитын ажал ябуулагша наһа бараба.
2.  Буряад Уласта хүн зоной тоо бүридхэл үргэлжэлһөөр
3.  Буряад хэлэнэй Үдэртэ зорюулагдаһан мүрысөөн тухай