1.  «Улаан-Үдэ трамвайн сонхоор» гэһэн акци түгэсэбэ.
2.  “Хэлэн” гэжэ үзэсхэлэн тухай.
3.  Буряад хэлэнэй габшагай һара Түнхэнэй аймагай Толтын дунда һургуулида.