1.  Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуули шэнэ захиралтай болохонь ха.
2.  Хушуун-Үзүүрэй соёлой байшан шэнэлэгдээ.
3.  Үбэр-Байгалай хизаарта онсо байдалай гурим тогтоогдобо.