Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Дарима Дашиева (@dashieva3825), Гомбо Бадмаев (@gombo96badmaev), Любовь Галданова (@_saran_dr), Алдар Дориев (@aldar_dorzhievich).

@rcnt_tvorchestvo, @dss_uu

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ