Дамжуулга соо: Хүгжэмшэн, дуушан, Агын тойрогой соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, дуунай олон урилдаануудта түрүү һуури эзэлэгшэ, уласхоорондын "Алтаргана" наадануудта илагша Амгалан Шагжаев түрэл тоонто нютаг, дуунуудайнгаа согсолбори, зохёохы зам, гэр бүлэ, мүнөө хэжэ байһан ажалаараа хубаалдаба.

В программе: Исполнитель эстрадных песен, музыкант, Заслуженный работник культуры Агинского бурятского округа, обладатель первой премии международного фестиваля "Алтаргана", лауреат конкурсов эстрадной песни Амгалан Шагжаев рассказывает о своей родине, о творческом пути, о первом аудиоальбоме, о семье и творческих планах.

Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Хүтэлэгшэ @Tsyren66

Дэлгэсэй зураг буулгагша Цырен Машеев

Гэрэл зураг хабсаргагша Булат Абидуев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал