Дамжуулгын айлшан: Амгалан Будаев - поэт
Дамжуулга соо залуу поэт, арба гаран номуудай автор - Амгалан Будаевай зохёохы ажал, шүлэгүүдэйнь уран юртэмсэ болон буддын шажан, буряад үндэhэтэ ёhо заншал, hургаал, тэрээнhээ гадна хүнэй бэе ямар аргаар аргалха, элүүржүүлхэ тухай бэшэhэн номуудайнь болон тэрэнэй хэhэн жэнхэни буряад литын онсо шэнжэ тухай хөөрэлдөөн.

Гость программы: Амгалан Будаев - поэт
В передаче разговор о творчестве молодого поэта Амгалана Будаева, о художественном мире его стихотворений, о буддийских дидактических и бурятских национальных традициях, а также о методах исцеления и оздоровления организма в его книгах,  об особенностях им созданного бурятского календаря.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал