Манай Агын харагшад элдэб асудалнуудта онлайн харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Жаргалма Ванчикова (@taelyuna), Арюна Жигмитова  (@___aryuna____), Санжита Аюрова (@sanzhitaba), Димит Аюрова (@dimit_zh).

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #агинское #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ