Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Александр Цырендоржиев (@alexandr_tsyrendorzhiev), Алевтина Малатхаева (@alevtinamalatkhaeva), Мыдыгма Цыренова (@mydygmat), Гэрэлма Тарбаева (@gerelmatarbaeva).  

@rcnt_tvorchestvo

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагша: @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ