Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Дарима Дулмаева (Дамбаева)

17 сентября 100

Дамжуулгын айлшан: Дарима Дулмаева (Дамбаева) – залуу уран шүлэгшэ
Тус дамжуулга соо бэлигтэй залуу уран шүлэгшэ Дарима Дулмаеватай (Дамбаева) тэрэнэй зохёохы зам, оюутан байхаhаа хойшо хэблүүлжэ эхилhэн номуудайнь уянгата шэглэл, гүн ухаанай сэдэбүүд, сонет жанр яагаад бэшэhэн тухай, шүлэгшын хүгжэлтэдэ оруулhан багшын ехэ үүргэ, мүнөө хэжэ байhан ажал болон түсэбүүд тухай хөөрэлдөөн.
Гостья программы: Дарима Дулмаева (Дамбаева)

В программе разговор о творчестве талантливой молодой поэтессы Даримы Дулмаевой (Дамбаевой), о ее первых книгах, опубликованных еще в студенческие годы, о лирическом начале, философских вопросах, о жанре сонета в ее поэзии, о важной роли учителя в развитии ее творческих способностей, о планах на будущее.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ
@bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#уланудэ #бурятия #байкал #baikal  #baikal #ulanude #buryatia