Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 16.09.2021

17 сентября 97

1. Театральная доставка. БДФ квест21
2.  Шэтэ хото хүндэтэй нэрэ зэргэдэ хүртөө
3. Эрхүү можодо барилдаашадай мүрысөөн үнгэрөө
4. Эрхүү можодо тамирай һургуули  нээгдэбэ